POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Organizatorem akcji promocyjnej „MamyNaRowery” (dalej jako „Akcja Promocyjna”) jest WYSEPKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 470, 80-309 Gdańsk (dalej jako „Organizator”),

2.       Promocja prowadzona będzie w sklepie internetowym www.wysepka.pl oraz w sklepach stacjonarnych Wysepka,

3.       Akcja Promocyjna trwa w okresie: 22.05.2023-26.05.2023 r,

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

1.       Produkty promocyjne to rowery oraz rowery elektryczne dostępne w czasie trwania Akcji Promocyjnej w sklepie internetowym www.wysepka.pl oraz w sklepach stacjonarnych Wysepka, z wyłączeniem rowerów dziecięcych,

2.       Akcja Promocyjna polega na tym, że Klient dokonujący jednorazowego zakupu dowolnych produktów promocyjnych otrzyma przy kasie lub wraz ze swoim zamówieniem internetowym z hasłem "MamyNaRowery" 10 % zniżki od regularnej ceny produktu,

3.       Akcja Promocyjna dotyczy tylko i wyłącznie produktów nieprzecenionych.

REKLAMACJE

1.       Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem bezpośrednio na adres Organizatora w terminie 30 dni od daty zakończenia Akcji Promocyjnej,

2.       Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator pisemnie powiadomi Klienta,

3.       Reklamacje dotyczące towarów zakupionych w salonach sprzedaży detalicznej Organizatora rozpatrywane są na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Udział Klienta w Akcji Promocyjnej oznacza akceptację jej zasad zawartych w niniejszym regulaminie,

2.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za leżące po stronie Klienta problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Akcji Promocyjnej,

3.       Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania Akcji Promocyjnej, z tym że zmiany te nie mogą prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej uczestników, w tym naruszać praw już nabytych przez uczestników przed dokonaniem zmiany,

4.       W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,

5.       Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny,

6.       Niniejszy regulamin jest dostępny w sklepach stacjonarnych WYSEPKA.

 

check Produkt dodany do porównania.

check Produkt dodany do listy życzeń

Loading...