Zadzwoń teraz 583403892

Zamknij (x)
×

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.wysepka.pl

1.2. Sklep Internetowy wysepka.pl dostępny pod adresem internetowym www.wysepka.pl prowadzony jest przez Jarosława Herkta i Tomasza Herkta, prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Wysepka S.C., zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą:

adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Grunwaldzka 470, 80-309 Gdańsk,

NIP 584-025-19-71, 

adres poczty elektronicznej: olivia@wysepka.pl,

numer telefonu: 58 340 38 92.

1.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO WYSEPKA.PL

2.1 Zamówienia są przyjmowane przez sklep internetowy. Podstawowym warunkiem przyjęcia do realizacji złożonego zamówienia jest założenie konta klienta sklepu wysepka.pl oraz prawidłowe wypełnienie formularza.

2.2 Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2.3 Zamówienie zostanie potwierdzone na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail w ciągu 48 godzin od jego otrzymania.

3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

3.1 Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą w najbliższym następującym po nich dniu roboczym.

3.2 Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności towaru objętego zamówieniem, Zamawiający jest informowany najpóźniej w terminie 2 dni od dnia potwierdzenia zamówienia o niemożliwości świadczenia przez sklep internetowy wysepka.pl.  W takim przypadku Zamawiający podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

3.3 Zamówienia potwierdzonego (wysłanego) nie można anulować.

3.4 Sklep internetowy wysepka.pl realizuje dostawy wyłącznie na terenie Polski.

3.5 Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym wysepka.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3.6 Sklep internetowy wysepka.pl wystawia rachunek lub na życzenie Zamawiającego fakturę VAT. Rachunek lub faktura VAT są doręczane wraz z towarem.

3.7 Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym wysepka.pl są fabrycznie nowe, objęte są gwarancją producenta. Dokument gwarancji zostanie dostarczony przy dostawie towaru.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.2.1. Bank: Bank Millennium.

4.1.2.2. Numer rachunku: 25 1160 2202 0000 0002 6743 8569.

4.1.3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów PayU oraz Tpay.

4.2. Termin płatności:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatność” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.4.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.4.2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Grunwaldzka 470, 80-309 Gdańsk – od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 19:00, w soboty w godzinach od 10:00 do 15:00, z wykluczeniem dni świątecznych. 

5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

6.2 Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.

6.3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa do Wysepka S.C. jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów: 

- pocztą na adres: Wysepka S.C., ul. Grunwaldzka 470, 80-309 Gdańsk,

- przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: olivia@wysepka.pl,

- przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty” – przy czym nie jest to forma obowiązkowa,

6.4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 30-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 6.2. powyżej.

6.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Wysepka S.C. zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wysepka S.C.), nie później niż 14 dni od dnia, w którym Wysepka S.C. została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 6.7. poniżej.

6.6. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie - na przykład w przypadku zwrotu do salonu stacjonarnego sprzedawca może zaproponować zwrot należności w gotówce, na co Klient może, ale nie musi wyrazić zgodę. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem należności w inny sposób niż sposób zapłaty za towar.

6.7. Wysepka S.C.  może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia  zwracanej rzeczy.

6.8. Rzeczy należy odesłać na adres: Wysepka S.C., ul. Grunwaldzka 470, 80-309 Gdańsk, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Wysepka S.C. o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

6.9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

6.10. Klient może także zwrócić rzecz w salonie stacjonarnym - Wysepka S.C., ul. Grunwaldzka 470, 80-309 Gdańsk. Dostarczenie do salonu odbywa się na koszt Klienta.

6.11. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. REKLAMACJE

7.1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Wysepka S.C. ponosi odpowiedzialność za wady.

7.2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym wysepka.pl może być reklamowana, zgodnie z  przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada rzeczy (w tym niezgodność towaru z umową) zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi.

7.3. Reklamację można złożyć drogą pocztową - pisemnie na adres: ul Grunwaldzka 470, 80-309 Gdańsk lub w sklepie stacjonarnym Wysepka S.C.

7.4. Należy wskazać przyczyny reklamacji, informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia oraz dane kontaktowe. 

7.5. Wysepka S.C. umożliwia Klientom składającym reklamację, odesłanie wadliwego towaru kurierem na koszt Wysepka S.C. W tym celu wymagane jest zgłoszenie przez Klienta chęci skorzystania z tej możliwości poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: olivia@wysepka.pl z danymi adresowymi, skąd kurier powinien odebrać przesyłkę z reklamowanymi produktami. Klient  może również odesłać reklamowany produkt na swój koszt.

7.6. Wysepka S.C. rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia poprzez wiadomość e-mail.

7.7. Wysepka S.C. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wysepka S.C. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

8.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wysepka S.C. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Wysepka S.C.

8.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.