REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WYSEPKA.PL

z dnia 03.11.2015

1. Postanowienia ogólne:
1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.wysepka.pl
1.2 Dostępny pod adresem www.wysepka.pl sklep internetowy wysepka.pl prowadzony jest przez Jarosława Herkt, Tomasz Herkt prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Wysepka S.C., zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Dane adresowe/kontaktowe:
Adres: Grunwaldzka 470, 80-309 Gdańsk
NIP: 584 025 19 71

Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres biuro@wysepka.pl lub pod numerem telefonu 58 340 38 92 (opłata wg. cennika właściwego operatora).
1.3 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Zasady korzystania ze sklepu internetowego wysepka.pl
2.1 Zamówienia są przyjmowane przez sklep internetowy. Podstawowym warunkiem przyjęcia do realizacji złożonego zamówienia jest założenie konta klienta sklepu wysepka.pl oraz prawidłowe wypełnienie formularza.
2.2 Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
2.3 Zamówienie zostanie potwierdzone na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail w ciągu 48 godzin od jego otrzymania.

3. Zawarcie Umowy Sprzedaży
3.1 Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą w najbliższym następującym po nich dniu roboczym.
3.2 Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności towaru objętego zamówieniem, Zamawiający jest informowany najpóźniej w terminie 2 dni od dnia potwierdzenia zamówienia o niemożliwości świadczenia przez sklep internetowy wysepka.pl.  W takim przypadku Zamawiający podejmuje decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
3.3 Zamówienia potwierdzonego (wysłanego) nie można anulować.
3.4 Sklep internetowy Wysepka S.C. realizuje dostawy wyłącznie na terenie Polski.
3.5 Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym Wysepka S.C. wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
3.6 Sklep internetowy Wysepka S. C. wystawia rachunek lub na życzenie Zamawiającego fakturę VAT. Rachunek lub faktura VAT są doręczane wraz z towarem.
3.7 Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem Zamawiającego, złożonym na liście przewozowym oraz fakturze. Z chwilą pokwitowania na Zamawiającego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
3.8 Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym wysepka.pl są fabrycznie nowe, objęte są gwarancją producenta. Dokument gwarancji zostanie dostarczony przy dostawie towaru.

4. Prawo odstąpienia od umowy:
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas - Wysepka S.C. Jarosław Herkt, Jarosław Drewek, z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 135A, 80-264 Gdańsk, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: al. Grunwaldzka 470, 80-309 Gdańsk lub pocztą elektroniczną na adres biuro@wysepka.pl).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy , jednak nie jest to obowiązkowe.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-              Adresat: Wysepka S.C., al. Grunwaldzka 470, 80-309 Gdańsk, biuro@wysepka.pl

-              Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

-              Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

-              Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-              Adres konsumenta(-ów)

-              Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-              Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy , wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Wysepka S.C. al. Grunwaldzka 470, 80-309 Gdańsk, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną
5.1 Wysepka S.C. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
5.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wysepka S.C. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
5.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Grunwaldzka 470, 80-309 Gdańsk, mailowo pod adres biuro@wysepka.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
5.4 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5.5 Wysepka S.C. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

6. Reklamacje związane z zamówieniami.
6.1 Wysepka S.C. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
6.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@wysepka.pl. Wysepka S.C. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
6.3 Wysepka S.C. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

7. Postanowienia końcowe
7.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wysepka S.C. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
7.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wysepka S.C. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Wysepka S.C.
7.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.