§ 1 Informacje ogólne

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady, na jakich odbywa się promocja  ”KUP ROWER I ODBIERZ  10 %  JEGO WARTOŚCI W AKCESORIACH" (zwana dalej: "Promocją”)

§ 2 Definicje

1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Promocji.

2. Organizator - oznacza Wysepka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-309), Al. Grunwaldzka 470, NIP: 5840251971, KRS: 0000960879.

3. Salony Organizatora – oznacza salony stacjonarne Organizatora zlokalizowane pod następującymi adresami: Al. Grunwaldzka 470, 80-309 Gdańsk; Al. Grunwaldzka 471, 80-309 Gdańsk oraz sklep internetowy www.wysepka.pl.

4. Akcesoria – Bagażniki, błotniki, bidony, koszyki na bidon, dzwonki, lusterka, liczniki i nawigacje, narzędzia rowerowe, oświetlenie, plecaki, sakwy, torby, kosze, uchwyty na telefon, podpórki, pompki, pedały, pokrowce, wieszaki na rower, smary i oleje, zabezpieczenia, kaski, okulary, odzież, buty dostępne w Salonach Organizatora.

5. Uczestnik Promocji ('Uczestnik') - oznacza Klienta, który spełnił warunki z §4 Regulaminu.

6. Rabat - możliwa do uzyskania przez Uczestnika Promocji, w ramach Promocji korzyść w postaci obniżenia ceny Akcesoriów o określoną wartość.

§ 3 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji jest Wysepka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-309), Al. Grunwaldzka 470, NIP: 5840251971, KRS: 0000960879.

2. Promocja obowiązywać będzie od dnia 27.08.2022 do dnia 30.09.2022.

3. Promocja prowadzona jest przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w Salonach Organizatora.

4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

5. Treść niniejszego Regulaminu Promocji dostępna jest formie papierowej w danym Salonie Organizatora.

§ 4 Zasady Promocji

 1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient Organizatora posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który dokonuje zakupu w danym Salonie Organizatora.

 2. Każdy Uczestnik, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu roweru (w cenie katalogowej) w jednym z Salonów Organizatora, uzyska rabat na zakup Akcesoriów w wysokości 10% ceny nabywanego roweru.

Przykład: Klient, który w trakcie trwania Promocji, kupuje rower w cenie katalogowej 5000 zł, otrzymuje rabat na Akcesoria w wysokości 500 zł (czyli 10% ceny roweru).

 1. Rowery na indywidualne zamówienie, nie są objęte promocją.
 2. W przypadku gdy Uczestnik Promocji chce skorzystać z Promocji w sklepie stacjonarnym Organizatora, rabat na Akcesoria jest do wykorzystania w momencie zakupu roweru.

 3. W przypadku gdy Uczestnik Promocji chce skorzystać z Promocji w sklepie internetowym Organizatora, po zakupie roweru zostanie wygenerowany i przesłany na adres mailowy Uczestnika Promocji bon rabatowy na Akcesoria o wartości 10% ceny nabytego roweru. Bon rabatowy będzie możliwy do zrealizowania w sklepie internetowym Organizatora przez 30 dni od daty zakupu roweru. Bon jest do użytku jednorazowego. Nie ma możliwości użycia go częściowo.

 4. Rabat naliczany jest od aktualnej ceny Akcesoriów.

 5. Niniejsza Promocja nie łączy się z ofertą „Raty 0%” oraz z bonami rabatowymi otrzymanymi w ramach zimowej promocji „Otrzymasz 150 zł za każde wydane 1000 zł”.

 6. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

 7. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.

 8. Zakupione w ramach Promocji Akcesoria nie podlegają zwrotowi.

 9. Jeżeli uczestnik chcę zwrócić zakupiony rower, to akcesoria do niego dobrane również musi zwrócić. Dotyczy to zakupu przez internet.
 10. Uczestnik jest uprawniony do wzięcia w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 4 ust. 2 Regulaminu.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 2. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 3. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w tym przede wszystkim ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.08.2022.

 6. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników oraz będą dokonywane wyłącznie na korzyść Uczestników.

check Produkt dodany do porównania.

check Produkt dodany do listy życzeń

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa Politykę prywatności

Loading...