Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Otrzymasz 150 zł za każde wydane 1000 zł” (dalej jako „Akcja Promocyjna”) jest WYSEPKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 470, 80-309 Gdańsk (dalej jako „Organizator”).
 2. Promocja prowadzona będzie w sklepie internetowym www.wysepka.pl oraz w sklepach stacjonarnych Wysepka.
 3. Akcja Promocyjna (wydawanie bonów) trwa w okresie: 04.12.2023-31.01.2024 r.
 4. Okres wykorzystania bonów wydanych do 31.01.2024: od 01.03.2024 r. do 31.12.2024 r.

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Produkty promocyjne to wszystkie towary dostępne w czasie trwania Akcji Promocyjnej w sklepie internetowym www.wysepka.pl oraz w sklepach stacjonarnych Wysepka, z wyłączeniem wszystkich usług.
 2. Akcja Promocyjna polega na tym, że Klient dokonujący jednorazowego zakupu dowolnych produktów promocyjnych na kwotę minimum 1000 zł brutto i wielokrotności tej kwoty, otrzyma przy kasie lub wraz ze swoim zamówieniem internetowym bon rabatowy o wartości podanej w §2, pkt 5, opartej na zasadzie 150 zł za każde wydane 1000 zł.
 3. Kwoty na oddzielnych dokumentach sprzedaży nie sumują się.
 4. Bon rabatowy wydany przez Organizatora uprawnia do uzyskania jednorazowego rabatu kwotowego (do wysokości wartości bonu) na zakup dowolnych produktów dostępnych w sklepie (z wyłączeniem wszystkich usług).
 5. Klient dokonujący jednorazowego (na jednym dokumencie sprzedaży) zakupu Produktu Promocyjnego w cenie od 1000 zł brutto lub kilku Produktów Promocyjnych na łączną kwotę 1000 zł brutto, otrzyma bon rabatowy lub bony rabatowe na kwotę, zgodnie z poniższym zestawieniem:
  1. Zakup na kwotę od 1000 zł brutto do 1999,99 zł brutto: bon o wartości 150 zł
  2. Zakup na kwotę od 2000 zł brutto do 2999,99 zł brutto: bony o łącznej wartości 300 zł
  3. Zakup na kwotę od 3000 zł brutto do 3999,99 zł brutto: bony o łącznej wartości 450 zł
  4. Zakup na kwotę od 4000 zł brutto do 4999,99 zł brutto: bony o łącznej wartości 600 zł
  5. Zakup na kwotę od 5000 zł brutto do 5999,99 zł brutto: bony o łącznej wartości 750 zł
  6. Zakup na kwotę od 6000 zł brutto do 6999,99 zł brutto: bony o łącznej wartości 900 zł
  7. Zakup na kwotę od 7000 zł brutto do 7999,99 zł brutto: bony o łącznej wartości 1050 zł
  8. Zakup na kwotę od 8000 zł brutto do 8999,99 zł brutto: bony o łącznej wartości 1200 zł
  9. Zakup na kwotę od 9000 zł brutto do 9999,99 zł brutto: bony o łącznej wartości 1350 zł
  10. Zakup na kwotę od 10000 zł brutto do 10999,99 zł brutto: bony o łącznej wartości 1500 zł
  11. Zakup na kwotę od 11000 zł brutto do 11999,99 zł brutto: bony o łącznej wartości 1650 zł
  12. Zakup na kwotę od 12000 zł brutto i więcej: bony o łącznej wartości 1800 zł
 6. Maksymalna wartość bonów rabatowych, jakie może otrzymać Klient to 1800 zł.
 7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia bonu rabatowego przez Klienta, Organizator nie wydaje duplikatu bonu.
 8. Bony rabatowe obowiązują przy sprzedaży ratalnej.
 9. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy i zwrotu produktów promocyjnych, bony przyznane za ich zakup zostają dezaktywowane. 

ZASADY WYKORZYSTANIA BONÓW

 1. Bony rabatowe mogą być wykorzystane w salonach sprzedaży detalicznej Organizatora oraz w sklepie internetowym www.wysepka.pl.
 2. Bony rabatowe wydane w terminie do 31.01.2023 mogą być realizowane od 01.03.2024 r. do 31.12.2024 r.
 3. Bony rabatowe mogą być zrealizowane na zakup dowolnych produktów dostępnych w sklepie (z wyłączeniem wszystkich usług).
 4. Realizacja bonu rabatowego w sklepie stacjonarnym Wysepka następuje poprzez okazanie i wydanie go pracownikowi sklepu bezpośrednio przed dokonaniem zapłaty za produkty przy kasie.
 5. Realizacja bonu rabatowego w sklepie internetowym www.wysepka.pl następuje poprzez wpisanie w pole „Kod promocyjny” kodu znajdującego się na bonie podczas składania zamówienia internetowego.
 6. Realizacja bonu rabatowego możliwa jest jednorazowo.
 7. Bony rabatowe sumują się.
 8. Bony rabatowe nie łączą się z innymi akcjami promocyjnymi.
 9. W przypadku zgubienia lub zniszczenia bonu rabatowego przez Klienta, Organizator nie wydaje duplikatu bonu.
 10. W przypadku zaistnienia podstawy do zwrotu produktu zakupionego przy wykorzystaniu bonu rabatowego, Klientowi zwracana jest jedynie wartość dopłacona do bonu.
 11. Bony rabatowe nie podlegają wymianie na środki pieniężne i nie są one środkiem płatniczym.
 12. W przypadku dokonania zakupów na kwotę niższą od nominału bonu reszta nie będzie wydawana. W przypadku zakupów na kwotę wyższą niż nominał bonu Klient możne dopłacić różnicę.
 13. W przypadku zakupów na kwotę równą lub niższą od nominału bonu zostanie naliczona opłata 0,01 zł, którą Klient musi uiścić.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia promocji bez podania przyczyny.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem bezpośrednio na adres Organizatora w terminie 30 dni od daty zakończenia Akcji Promocyjnej.
 2. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator pisemnie powiadomi Klienta.
 3. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych w salonach sprzedaży detalicznej WYSEPKA rozpatrywane są na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział Klienta w Akcji Promocyjnej oznacza akceptację jej zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za leżące po stronie Klienta problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Akcji Promocyjnej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania Akcji Promocyjnej, z tym że zmiany te nie mogą prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej uczestników, w tym naruszać praw już nabytych przez uczestników przed dokonaniem zmiany.
 4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 6. Niniejszy regulamin jest dostępny w sklepach stacjonarnych WYSEPKA.

check Produkt dodany do porównania.

check Produkt dodany do listy życzeń

Loading...